Trendközelben játék

Játékszabály

Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapFacebookTwitterGoogle bookmarkDiggBlogter.hu

A október 22-ei nyereményjáték nyertese Fedor Zsuzsanna. Gratulálunk!

A október 15-ei nyereményjáték nyertese Varga Esztella. Gratulálunk!

A október 08-ai nyereményjáték nyertese Snobli Zsófia. Gratulálunk!

A október 01-ei nyereményjáték nyertese Szilágyi Renáta. Gratulálunk!

Nyereményjáték szabályzat – Trendközelben nyereményjáték
1. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték („Nyereményjáték”) 2017.október 22 napján 11:00 órától 2017. október 25 napján 20.00 óráig tart.
2.  A játék szervezője
A játékot a Stirring Kft szervezi („Szervező”).
3. Nyeremény
A Szervező a helyes megfejtők között összesen 1 darab ajándék csomagot, vásárlási utalványt („Nyeremény”) sorsol ki. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre, illetve egyéb ajándéktárgyra át nem válthatók.
4. A Nyereményjáték menete
4.1. A Nyereményjáték időtartama alatt a [Viasat3] csatornán sugárzott [Trendközelben] című sorozat egyes epizódjainak műsorba kerülésekor a Szervező által meghatározott időpontokban, a Szervező által meghatározott kérdés kerül feltüntetésre a képernyőn. A Nyereményjátékban történő részvételhez a műsor sugárzása során feltett kérdésre a helyes válasz betűjelének a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. e-mail címre történő elküldése szükséges. A helyes válasz elküldésére az adott napon 23:59-ig van lehetőség. Az adott napon egy szavazat beküldése egy e-mailcímről csak egyszer érvényes, azonban a résztvevő ugyanazon e-mail címmel különböző napokon többször is játszhat.
4.2. A válasz beküldése akkor tekinthető beérkezettnek, ha a nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A válasz beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.
4.3. A Nyereményjáték időtartama alatt egy résztvevő csak egy alkalommal nyerhet, függetlenül attól, hogy a feltett kérdésekre hány alkalommal adott helyes választ. A játékban csak valós adatok megadásával lehet részt venni. A valótlan vagy olyan adatokkal történő részvétel, amelyet a Nyereményjáték résztvevője nem tud hitelt érdemlően igazolni, automatikusan érvénytelennek minősül és a játékból történő kizárást vonja maga után. A Szervező nem vállal felelősséget az érvénytelen módon résztvevők kiszűrésének sikeréért.
4.4. A Szervező nem vállal felelősséget, ha valaki szavazatát harmadik személy által regisztrált e-mail címről küldi. Amennyiben a játékos harmadik személy által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a játékhoz, kérje - a játék kezdete előtt - az e-mailcím jogosultjának hozzájárulását. A játékkal kapcsolatos, az e-mail cím jogosulatlan használatából eredő jogvitákban a Szervező nem vesz részt, azok következményeiért semmilyen felelősséget nem vállal.
4.5. A Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni a fentiekben foglaltakat. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó anyagi következmény minden esetben a játékost terheli.
5. A nyertesek kiválasztása, értesítése
5.1. A Nyereményjáték során 1 nyertes kerül kisorsolásra. A nyertesek kézi sorsolással, véletlenszám-generátorral kerülnek kisorsolásra.
A sorsolás időpontja: 2017.október 25 20:00 óra
A sorsolás helyszíne: 1032. Bp, Váradi u.26
5.2. Szervező postai úton egy alkalommal kísérli meg a nyerteshez eljuttatni nyereményét. Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani, a nyertes azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Nyeremény postai úton történő megküldése esetén a Nyeremény elvesztéséért, megrongálódásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Nyeremények a Szervezővel előre egyeztetett időpontban, a Szervező székhelyén (1032. Bp, Váradi u.26) vehetők át. A nyertesnek viselnie kell a Nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket (pl. útiköltség).]
A nyertesek neve a sorsolást követően közzétételre kerül a www.trendkozelben.hu honlapon.
5.3. A Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azt megkísérli a nyertesekkel tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Jogi út kizárva.
5.4. A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.
5.5. Amennyiben valamely nyertes a rendezvényen nem jelentkezik a Nyereményéért, a Nyereményre való jogosultságát automatikusan elveszti.
5.6. A nyertes a Szervezővel köteles együttműködni a Nyeremény átadása céljából.
6. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele
6.1. A Nyereményjátékban való részvételhez legalább egy helyes válasz beküldése szükséges.
6.2. Ha a résztvevő az e-mail elküldésekor a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. 14 év alatti, illetve cselekvőképtelen nyertes esetén a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére, illetve a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
6.3. A Nyereményjátékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
7. Nyereményjátékból való kizárás
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a résztvevőt, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a résztvevővel szemben, aki
a) a Nyereményjáték weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni,
b) más résztvevő regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel) visszaél,
c) a kérdéseke adott válaszokat nyilvánosságra hozza.
Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fenti eseteket saját belátása szerint bírálja el.
8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1. A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. A Nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az e-mailben önként megadott személyes adataikat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása céljából a Nyereményjáték ideje alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a nyilvántartásában rögzítse, felhasználja és kezelje, továbbá a fenti célból üzenetet küldjön a résztvevőnek, illetve nyerés esetén az önként megadott valamennyi személyes adatukat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan kezelje, nyilvánosságra hozza (különösen, de nem kizárólagosan a www.trendkozelben.hu honlapon). Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező az adatkezelés céljának eléréséig végzi, és a nyereményjáték lezárultával, a Nyeremény valamennyi nyertesnek történő átadását követően törlésre kerülnek a nyilvántartásból.
8.2. A résztvevők részvételükkel minden tekintetben kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen Szabályzat valamennyi rendelkezését.
8.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. . Ezen kívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a játékos bírósághoz fordulhat.
8.4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza (a továbbiakban „Avtv.”).
9. A Szabályzat elfogadása
9.1. A választ tartalmazó e-mail elküldésével a résztvevő elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte, megértette és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja.
9.2. Jelen Szabályzat hatálya a Nyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő személyekre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező terhére.
9.3. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, de a kitöltéséhez szükséges internet hozzáférést és használat feltételeit, költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a résztvevők saját maguk viselik.
9.4. A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
9.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi. A Nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
9.6. A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
9.7. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Budapest, 2017.október 25.

TrendKözelben

about-logoTrendközelben, mert a divat benned van. Keresd a legjobbat, a legextrábbat, a legextrémebbet, ha tartani akarod a ritmust a világgal, mi közelebb viszünk a trendekhez.